GeoMag s HMR2300

Produkt GeoMag (ďalej len GeoMag) je určený pre priame alebo dlhodobé vektorové meranie slabých statických až ELF magnetických polí v rozsahu od -200uT do 200uT. Na meranie využíva GeoMag modul magnetometra HMR2300 (ďalej len HMR2300). GeoMag taktiež umožňuje meranie, uloženie a prvotné vyhodnocovanie magnetickej deklinácie a magnetickej inklinácie voči súradnicovému systému magnetometra HMR.


Program Geomag umožňuje:
 • grafické a alfanumerické zobrazenie nameraných a vypočítaných údajov,
 • meranie jednotlivých priemetov celkového vektora magnetického poľa do osí x, y a z,
 • výpočet totálu vektora magnetického poľa z jeho jednotlivých priemetov do osí,
 • výpočet magnetickej deklinácie podľa priemetov celkového vektora magnetického poľa do osí x a y (predpokladáme vodorovné umiestnenie HMR2300),
 • výpočet magnetickej inklinácie podľa jednotlivých priemetov vektora magnetického poľa (predpokladáme vodorovné umiestnenie HMR2300),
 • výpočet priemernej hodnoty jednotlivých priemetov celkového vektora do osí x, y a z, celkového vektora, magnetickej deklinácie a magnetickej inklinácie z hodnôt zobrazených na obrazovke oscilografu,
 • zistenie minimálnej hodnoty jednotlivých priemetov celkového vektora do osí x, y a z, celkového vektora, magnetickej deklinácie a magnetickej inklinácie z hodnôt zobrazených na obrazovke oscilografu,
 • zistenie maximálnej hodnoty jednotlivých priemetov celkového vektora do osí x, y a z, celkového vektora, magnetickej deklinácie a magnetickej inklinácie z hodnôt zobrazených na obrazovke oscilografu,
 • nastavenie opakovacej periódy merania od 1 sekundy až do 6 hodín pre automatizované meranie,
 • automatickú detekciu HMR2300 na sériových portoch COM1 a COM2,
 • záznam dátumu a času každého merania,
 • priebežné ukladanie nameraných údajov do zvoleného textového súboru vo formáte vhodnom pre ďalšie spracovanie napríklad v tabuľkovom procesore v čase automatizovaného merania s priebežným ukladaním,
 • okamžité uloženie zobrazených údajov do textového súboru vo formáte vhodnom pre ďalšie spracovanie napríklad v tabuľkovom procesore v manuálnom režime merania,
 • použitie ToolTip nápovedy (presuňte kurzor myši na objekt, o ktorom sa chcete dozvedieť viac),
 • použitie html nápovedy.

Popis obrazovky programu Geomag:


 1. Oscilografické zobrazenie. Zobrazuje jednotlivé priemety celkového vektora do osí x, y a z, totál, magnetickú deklináciu a magnetickú inklináciu. Zobrazenie je iba informačné. Zobrazených je posledných (najnovších) 180 hodnôt. Posledná (aktuálna) nameraná hodnota je úplne vľavo a najstaršia nameraná hodnota je úplne vpravo. Farby jednotlivých čiar sú rovnaké ako v tabuľke nameraných a vypočítaných aktuálnych hodnôt.
 2. Tabuľka nameraných a vypočítaných aktuálnych hodnôt. V jednotlivých stĺpoch sú zobrazené hodnoty pre x, y a z priemet celkového vektora magnetického poľa, pre celkový vektor magnetického poľa, pre magnetickú deklináciu a pre magnetickú inklináciu. V riadkoch sú zobrazené posledné namerané hodnoty, priemerné hodnoty, minimálne a maximálne hodnoty zo zobrazených v oscilografickom zobrazení. Hodnoty sú prepočítané vždy po získaní nových údajov z HMR2300.
 3. Textový výpis zobrazených dát. Tento výpis je vhodný pre rýchle prehliadnutie nameraných údajov alebo pre kopírovanie dát do clipboardu (schránky) a ich spracovanie v ďalšej aplikácii. Dáta sú zobrazené až po ukončení merania a jedná sa iba o dáta zobrazené v oscilografickom zobrazení.
 4. Spúšťanie a ukončovanie merania.
 5. Nastavenie opakovacej periódy merania od 1 sekundy až do 6 hodín. 9 indikuje kedy nastane najbližšie meranie.
 6. Zapnutie priebežného ukladania dát do súboru. Umožňuje priebežné ukladanie nameraných údajov do textového súboru vo formáte vhodnom pre ďalšie spracovanie napríklad v tabuľkovom procesore. Po získaní nových údajov z HMR2300 sú tieto automaticky pridané na koniec zvoleného súboru.
 7. Umožňuje zvoliť súbor pre priebežné ukladanie dát do súboru.
 8. Uloží údaje zobrazené na oscilografickej obrazovke do textového súboru vo formáte vhodnom pre ďalšie spracovanie napríklad v tabuľkovom procesore. Dáta sú pridávané na koniec zvoleného súboru.
 9. Indikátor času do najbližšieho merania.
 10. Čas a dátum posledných zobrazených hodnôt. Je použitý systémový čas počítača.
 11. Čas a dátum prvých zobrazených hodnôt. Je použitý systémový čas počítača.
 12. Nápoveda.

Požiadavky programu Geomag:
 • operačný systém Windows (program bol testovaný na Windows 98 a Windows ME)
 • jeden voľný sériový port s konektorom Canon 9pin
 • doporučené rozlíšenie obrazovky aspoň 800x600
 • 20MB voľného miesta na disku pre inštaláciu programu

Inštalácia programu Geomag:
Program Geomag je inštalovaný z inštalačného CD dodaného výrobcom. Celý obsah adresára Install na inštalačnom disku Geomag skopírujte do ľubovoľného adresára na disku. Všetky súbory a adresáre (exe súbor, ocx knižnice ako aj adresár nápoveda s obsahom) musia byť v jednom adresári. Týmto krokom je inštalácia programového vybavenia Geomag ukončená.

Popis napájacieho modulu Geomag
Napájací modul Geomag slúži k napájaniu modulu HMR2300. Vypínač na prednej strane napájacieho modulu slúži na zapnutie modulu. Svit červenej diódy indikuje dostatočné napätie batérií napájacieho modulu. HMR2300 sa k napájaciemu modulu pripája pomocou kratšieho vodiča. Vaše PC pripojte k napájaciemu modulu pomocou kratšieho vodiča. Napájací modul sa pripája do PC cez sériový port COM1 alebo COM2. Súčasťou napájacieho modulu je 6 kusov batérií LR6 AA. Po poklese napätia pod prípustnú hodnotu, zhasne indikačná červená dióda. Vtedy vymeňte batérie. Výmena batérií sa prevádza odklopením krytu na zadnej stene napájacieho modulu a vybratím batériovej schránky. Po výmene batérií v schránke túto vložíte späť do napájacieho modulu a priklopíte zadným krytom.


Všeobecný popis modulu magnetometra HMR2300
Trojzložkový magnetometer Honeywell HMR2300 je určený k meraniu statických a ELF slabých magnetických polí v rozsahu od -200uT do 200uT. Analógový výstup z magnetorezistívneho Wheatstonovho meracieho mostíka je pomocou A/D prevodníka prevedený na digitálne 16-bitové číslo. Získaný údaj o veľkosti jednotlivých priemetov celkového vektora do jednotlivých osí je pomocou mikroprocesora v HMR2300 zasielaný cez rozhranie RS 232 do PC. V HMR2300 je zabudovaný filter odstraňujúci magnetické polia o frekvenciách v rozsahu 50-60 Hz (priemyselné napájacie rozvody).


Zloženie produktu GeoMag:
 • programové vybavenie Geomag (ďalej len program Geomag)
 • napájací modul Geomag (s batériami 6xLR6 AA) s kabelážou
 • modul magnetometra HMR2300 fy. Honeywell


Postup pri inštalácii produktu GeoMag:
 • k napájaciemu modulu Geomag cez dlhší prepojovací kábel pripojte modul magnetometra HMR2300,
 • kratší kábel z napájacieho modulu Geomag pripojte na sériový port COM1 alebo COM2 Vášho PC
 • zapnite napájací modul Geomag (funkčnosť batérií je indikovaná červenou LED diódou)
 • zapnite PC a pomocou inštalačného CD nainštalujte programové vybavenie Geomag
 • spustením programu Geomag otestujte funkčnosť produktu Geomag