História

Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy EDIS bolo založené 16.7.1990 ako jedna z prvých súkromných VaV inštitúcií v bývalej ČSFR. Už v roku svojho založenia ako aj v nasledujúcom roku sa EDIS zúčastnil MSV v Brne so systémom riadenia leteckej prevádzky LETVIS, impulzným elektromagnetickým vibrátorom IMAG a citlivými ručnými magnetometrami BG-90 a BG-91.

V decembri roku 1991 sa od EDIS-u odčlenila firma ALES s r.o. s programom LETVIS. Pracovníci firmy EDIS sa potom venovali výskumu a vývoju špeciálnych prístrojov a systémov. V roku 1992 bol vyvinutý prvý vektorový analyzátor slabých magnetických polí VEMA, ktorý dal základ celému typovému radu a ktorý je doteraz využívaný v rôznych vedeckých a vzdelávacích inštitúciách ale aj firmách ČR a SR. V roku 1993 bol vyvinutý prvý indikátor feromagnetických telies HFT pre mimoriadne zložité prevádzkové podmienky (klimatické, vibračné, prašné, vzdialenosti senzorov, impulzné elektromagnetické rušenie). Systém je od tohto času stále zdokonaľovaný a úspešne nasadzovaný na bagre v Severočeských dolech (SD), bývalej MUS, a.s. a u ďalších spoločností ťažiacich hnedé uhlie v severných Čechách, chráni technologické celky v Třineckých železárnách (TŽ) ako aj viacerých elektrárňach v Tušimiciach. Na nové (napríklad nový český bager KK1300 – rok 2011) alebo generálkované technologické celky ho na základe dodávok našej firmy implementujú spoločnosti ako Elektro –Prim Koutník Praha , Prodeko Teplice, 1.elektro Chomutov, KSK Komořany (teraz Slovácké strojírny Uherský Brod) a podobne.

V roku 1994 bol vyvinutý bezkontaktný otáčkomer a snímač pohybu, ktorému nebráni v činnosti ani kovová či iná prekážka medzi snímačom a rotujúcou časťou. Systém vyniká mimoriadnou odolnosťou proti priemyselnému rušeniu a možnosťou umiestniť snímač až 10 cm od rotujúcej časti. Tento typový rad bol alebo je využívaný v prevádzkach VSŽ Košice, Magnezit Jelšava (ako samostatný systém strážiaci chod pásu), ďalej u MUS, a.s. Most a Severočeské Doly Tušimice, v Třineckých železárnách a ďalších spoločnostiach (ako súčasť inovovaných systémov HFT). V roku 1995 bol vyvinutý systém lokalizácie polohy malých a veľkých čistiacich ježkov, stratených vrtov a prerážok. Tento systém pracuje na základe vyžarovania a detekcie slabého nízkofrekvenčného poľa a osvedčil sa predovšetkým v Inžinierskych stavbách, a.s. Košice.

V roku 1996 bol vyvinutý a úspešne do praktického užívania u viacerých firiem zavedený elektromagnetický odmagnetovač oceľových rúr a konštrukcií C5, s ktorým prestalo byť zváranie potrubí problematické. Odmagnetovávanie je jednoduché, rýchle a účinné. Neskôr bola vyvinutá aj elektronická verzia impulzného odmagnetovača C5E, ktorá veľmi dobrý účinok dosahuje pri podstatne nižšom príkone elektrickej energie. Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov boli vyriešené a aj v súčasnosti úspešne pracujú verzie týchto zariadení pre odmagnetovávanie lanciet a iných výrobkov v Chirane a firme Justur Stará Turá (2010, 2011).

V rokoch 2004 až 2006 firma EDIS úspešne vyriešila systém komplexnej diagnostiky pásma dopravníkov na základe magnetických značiek v spojoch pásma. Systém automaticky robí obraz pásu (počet spojov, vzdialenosť medzi nimi, stav z hľadiska rizika ich roztrhnutia), umožňuje tvorbu virtuálnych značiek poškodených miest pásových dopravníkov, najmä však umožňuje presne zastaviť určeným bodom pásu na montážnom mieste dopravníku.

Významne sme sa podieľali aj na modernizácii senzorickej a indikačnej časti riadiaceho systému najväčšieho stroja v ČR – bagra RK 5000 v rámci jeho generálnej opravy na ktorom okrem práce dvojice systémov HFT naše systémy merajú a indikujú základné uhly korčekovej reťaze a konfigurácie stroja vrátane bezkontaktného merania vzájomnej polohy bagra a jeho spojovacieho mostu.

Počas už vyše dvadsať ročnej histórie výskumno-vývojovej firmy EDIS boli vyriešené priemyselné systémy automatického záznamu teploty SAMET, vypracované rôzne štúdie z oblasti senzorovej a meracej techniky pre výskumný ústav VSŽ Košice (teraz US STEEL), ministerstvo obrany SR, TŽ Třinec, MUS a.s. Most a ďalšie inštitúcie. Na pracovisku firmy bolo realizované aj automatizované pracovisko pre meranie magnetických vlastností materiálov, na ktorom boli analyzované vzorky tavieb v čase niekoľkých rokov vývoja elektrotechnických ocelí v VSŽ, analyzované magnetické vlastnosti materiálov pre výrobu koľajníc v Třineckých železiarniach a.s., ako aj merania pri vývoji nových magnetických materiálov vo Fyzikálnom ústave SAV Bratislava. Pre ÚEF SAV Košice bol pre tento účel v našej firme vyvinutý špeciálny diferenčný magnetometer. Niekoľko iných špeciálnych magnetometrov firma EDIS vyriešila a dodala viacerým univerzitám a ústavou AV v Českej aj Slovenskej republike. Magnetickými meraniami sa zapojila aj do archeologického prieskumu v lokalite Nižná Myšla.

Z množstva výskumných úloh spomeňme aspoň úlohu merania, modelovania, simulácií, analýzy pomerov pri spúšťaní dlhých pásových dopravníkov a optimalizáciu činnosti spúšťacích automatov a automatov riadeného napínania pásu (úloha „Pnutie“) alebo úlohu merania a určovania magnetických vlastností (a demaskujúcich príznakov) obrnenej vojenskej techniky.

Prakticky po celý čas existencie firmy boli na želania zákazníkov vykonávané ekologické merania a merania EMC a EMI v pásme ELF a LF magnetických polí. Medzi najvýznamnejších zákazníkov patrili napr. firma SONY Trnava, Balneoterapia Piešťany, IRB Bratislava, VSŽ Košice, MO SR, mnohé stavebné firmy a pod.

V ostatných rokoch (2010 – 2013) sa naša firma zapojila aj do výskumných aktivít v rámci európskych projektov, napríklad projektu EDA-ICET-SESAMO (senzory pre monitorovanie štruktúry materiálov) či projektu 7. RP – SAFEMETAL (projekt rýchlej bezkontaktnej charakterizácie kovových materiálov – napríklad pre presne reprodukovanú výrobu alebo overovanie euromincí).

Firma EDIS je aj zmluvným odberateľom výsledkov výskumu významných projektov APVV 0454-07 (nová generácia magnetických relaxačných senzorov a jednotiek spracovania signálov) či APVV 0266-10 (bezkontakné senzory na báze magnetických mikrodrôtov) na základe ktorých realizuje vývoj priemyselných systémov pre priame uplatnenie v praxi.
Po celý čas svojho pôsobenia podporuje rozvoj laboratória aplikovanej magnetometrie a senzoriky vo VLA, teraz LF TUKE a práce doktorandov. Sponzoruje konferencie a semináre z problematiky magentometrie, archeologický výskum a úzko spolupracuje aj so Slovenskou magnetickou spoločnosťou (SMAGS) SVTS SR.