Odmagnetovače C5-EL a C5-EP


Odmagnetovač C5-EL

Odmagnetovač C5-EP

Elektromagnetické odmagnetovače C5–EL a C5-EP sú určené k účinnému odmagnetovaniu jedného až dvoch košíkov lanciet v časovom intervale cca 8 sekúnd, potrebný čas zotrvania každého košíka s lancietami v pracovnom priestore odmagnetovávača sú cca 4 sekundy, to je minimálne jeden odmagnetovávací cyklus indikovaný signalizačnou LED diódou na elektromagnetickej jednotke zariadenia. Typ C5-EP navyše umožňuje odmagnetovanie voľne sypaných komponentov v základnom pracovnom priestore (póly a priestor medzi pólmi) odmagnetovávača, jedna dávka na dva až tri cykly zariadenia, odmagnetovanie feromagnetických komponentov v kazetách postupne (krokovo) posúvaných nad pólmi, jeden krok po dvoch až troch cykloch činnosti zariadenia.

Princíp činnosti odmagnetovačov rady C5
Elektronická jednotka odmagnetovávača C5 obsahuje akumulačnú jednotku zloženú z impulzových kondenzátorov. Cyklovanie medzi nabíjaním a špeciálnym vybíjaním akumulačnej jednotky určuje časovač ovládajúci prepínač nabíjania/vybíjania. V čase nabíjania je postupne (plynule) nabíjaná polovica kondenzátorov. V čase vybíjania – po prepnutí prepínača - tvorí akumulačná jednotka spolu s elektromagnetickou jednotkou odmagnetovávača špeciálny rezonančný obvod, v ktorom prebieha nízkofrekvenčný proces niekoľkonásobnej premeny elektrickej a magnetickej energie s postupne klesajúcou amplitúdou. Tento proces trvá približne dve sekundy, v ktorých amplitúda klesá k nule a v ďalšom časovo dvoj- trojsekundovom intervale je akumulačná jednotka opäť nabíjaná pre ďalší cyklus odmagnetovávania.


Odmagnetovanie v zariadení C5 je dosiahnuté optimalizovaným premagnetovávacím nízkofrekvenčným cyklom, ktorý začína s amplitúdou intenzity magnetického poľa cca 100 kA/m a postupne klesá exponenciálne pri viacnásobnej zmene polarity.

Technické parametre odmagnetovačov C5-EL/C5-EP
Napájanie - rozvodná sieť 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN - S
Príkon 200 VA
Charakter činnosti zariadenie je svojou odmagnetovávaciou kapacitou v zapnutom stave určené pre aktívnu prevádzku cca do 3 – 4 hod. denne
Rozmery jednotiek:
elektronická jednotka
elektromagnetická jednotka

500 x 300 x 120
200 x 200 x 220
Krytie:
elektronická jednotka
elektromagnetická jednotka

IP - 44
IP - 44
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000 – 4 – 41:
412 – ochrana v normálnej prevádzke

413.1 – ochrana pri poruche


- 412.1 izolovaním živých častí
- 412.2 zábranami alebo krytmi
- 413.1 samočinným odpojením napájania
Rozsah pracovných / skladovacích teplôt 5 až 35°C / - 20 až + 60°C